Kế hoạch công tác thanh tra và công tác PCTN năm 2012 của Thanh tra sở TTTT

(1/12/2012 2:48:40 PM)
 
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Công văn 1316/TTra ngày 21/11/2011 của Thanh tra Bộ Thông tin & Truyền thông về định hướng công tác Thanh tra năm 2012;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-TTr ngày 10/11/2011 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về công tác thanh tra năm 2012 đã được UBND Tỉnh phê duyệt;

Căn cứ tình hình hoạt động năm 2011 và định hướng công tác năm 2012 của Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở TT&TT xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 gồm những nội dung cơ bản như sau:

1. Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã được duyệt và theo sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh và của Giám đốc Sở.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, các phòng chức năng trực thuộc Sở, phòng VHTT các huyện, thị, thành phố thực hiện việc quản lý, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành và lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trong nhân dân và trong lực lượng cán bộ công chức, viên chức.

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra, lực lượng làm công tác kiểm tra thuộc Phòng VHTT các huyện, thị, thành phố.

5. Chủ trì, phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành, phòng VHTT huyện, thị, thành phố triển khai việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí - xuất bản.

6. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của dân theo quy định. Giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng trình tự, thủ tục quy định, xử lý dứt điểm không để đơn thư tồn đọng gây phiền hà cho dân.

7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

            8. Thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo Kế hoạch hàng năm được phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất theo quyết định của Giám đốc Sở khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9.Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nội bộ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan, nhiệm vụ được giao và đạo đức lối sống.

10. Đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Sở và Thanh tra Bộ TT&TT về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông theo chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn quản lý.

T_T

 

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)