Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011

(4/9/2012 2:39:07 PM)
 
Luật Tố cáo bao gồm 8 chương, 50 điều, quy định quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ; thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết tố cáo; bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo, công tác khen thưởng và xử lý vi phạm.

 Theo đó, Người tố cáo sẽ được bảo vệ dù họ có yêu cầu hay không; chỉ xem xét, giải quyết đối với các tố cáo rõ họ, tên, địa chỉ; đơn tố cáo phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo; không chấp nhận tố cáo qua phương tiện điện tử… là những nội dung đáng chú ý của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011.

 

Trong quá trình thảo luận soạn thảo Luật Tố cáo, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung hình thức tố cáo qua thư điện tử (email), fax, điện thoại, tuy nhiên việc quản lý các thông tin thuộc loại này còn nhiều khó khăn, bất cập, do đó Quốc hội vẫn duy trì hai hình thức là tố cáo trực tiếp và tố cáo bằng đơn như hiện nay, mà không chấp nhận các hình thức tố cáo bằng phương tiện điện tử.

 

Bên cạnh đó, Luật mới thông qua cũng chỉ chấp nhận xem xét, giải quyết đối với các tố cáo rõ họ, tên, địa chỉ của người tố cáo. Đồng thời bổ sung quy định đơn tố cáo phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo, trường hợp tố cáo trực tiếp thì người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi nội dung tố cáo.

 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận, giải quyết tố cáo có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết hoặc yêu cầu các cơ quan liên quan (như cơ quan quản lý người tố cáo tại nơi công tác, UBND địa phương nơi người tố cáo cư trú hoặc cơ quan công an có thẩm quyền) áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo.

 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận thông tin về người tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo đều có trách nhiệm bảo đảm giữ bí mật các thông tin này dù người tố cáo có yêu cầu hay không. Trường hợp nhận được thông tin người tố cáo bị đe dọa, trả thù hay trù dập thì người giải quyết tố cáo phải chủ động hoặc phối hợp với cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn, bảo vệ người tố cáo...

 

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012; các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 26/2004/QH11 và 58/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

T_T

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)