Luật Xuất bản năm 2012.

(4/9/2013 10:01:46 AM)
 
Ngày 20/11/2012, tại Kỳ họp thứ 4, Luật Xuất bản đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua theo Luật số 19/2012/QH13 và được công bố theo Lệnh số 21/2012/L-CTN của Chủ tịch nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013, thay thế Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2008/QH12.

 

Luật Xuất bản năm 2012 bao gồm 6 chương 54 điều với nhiều điểm mới so với Luật Xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản năm 2008. Trong đó, có một số thay đổi về thủ tục xuất bản; chuẩn hóa các yêu cầu đối với biên tập viên, đưa ra một số quy định cụ thể về vai trò của các Tổng biên tập, Biên tập viên; đối tác liên kết chính thức được tham gia rộng hơn vào lĩnh vực xuất bản; mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm…Đặc biệt là Luật Xuất bản mới dành riêng một chương quy định về xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.


Ngọc Hân

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)