Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(8/1/2013 8:57:27 AM)
 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy chế có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 thay thế quy chế tại Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007.

               Trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được ban hành theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí mới theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 thay thế Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2007.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ có 3 chương với 10 Điều, tập trung vào các nội dung về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, trường hợp đột xuất hoặc bất thường; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn; xử lý vi phạm...
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo điều kiện để các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin chính thống, công khai, thực hiện minh bạch hóa thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước và những người có trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước.
                                                                                                                        T_T

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)