Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11/2013

(11/1/2013 3:41:57 PM)
 
Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, ngày 9 tháng 11 hàng năm được công nhận là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (viết tắt là Ngày pháp luật). Việc tổ chức Ngày pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 

          Đồng Tháp sẽ tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày pháp luật từ ngày 4/11/2013 đến 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 9/11/2013 tại tất cả các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
 

          Trong thời gian này, ngành thông tin và truyền thông cũng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ công chức Ngành về Ngày pháp luật; Định hướng các cơ quan báo, đài tuyên truyền về Ngày pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường đưa tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của tất cả cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.
          Bên cạnh đó, Ngành cũng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai các quy định mới của Ngành cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép vào thực hiện "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Xây dựng nông thôn mới",...
                                                                                                          NTT

 

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)