Thông báo mời thầu dự án

(12/6/2016 2:59:29 PM)
Dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở 08 xã biên giới.

Thông báo mời thầu (lần 2)

(10/10/2016 8:45:23 AM)
Thông báo mời thầu (lần 2) dự án Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1

Thông báo mời thầu

(10/3/2016 2:21:26 PM)
Thông báo mời thầu dự án: Thí điểm triển khai phần mềm một cửa điện tử cấp xã.

Thông báo mời thầu dự án Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1

(8/16/2016 12:00:00 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt 02 màn hình điện tử Led 32m2; 02 bảng điện tử 10m2 và các phụ kiện đồng bộ.

Thông báo mời thầu dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở

(6/30/2016 9:01:53 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 4: Đầu tư thiết bị trạm truyền thanh (30 xã điểm nông thôn mới).