Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 238/QĐ-STTTT 31/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
2 237/QĐ-STTTT 31/12/2021  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022
3 236/QĐ-STTTT 31/12/2021 Về việc cắt giảm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
4 234/QĐ-STTTT 28/12/2021 Về việc giao bổ sung dự toán thu,chi ngân sách Nhà nước năm 2021
5 1868/QĐ-UBND-HC 12/10/2021 V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh (xs)
6 168/QĐ-STTTT 20/10/2021 Về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021
7 118a/QĐ-STTTT 27/08/2021 Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu Xây dựng đề cương và dự toán lập đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong khi vực đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
8 116a/QĐ-STTTT 24/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng đề cương và dự toán lập đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong khi vực đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
9 158/QĐ-STTTT 12/10/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ quản lý dự án đề án
10 1704/QĐ-UBND - HC 10/11/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Thông tin và Truyền thông
11 162/TTr-STTTT 27/10/2021 Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
12 1482/QĐ-UBND.HC 29/09/2021 Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán lập đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong khi vực đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
13 113/QĐ-STTTT 12/08/2021 Quyết định chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ lưu trữ
14 105/QĐ-STTTT 05/08/2021 Quyết định thành lập hội đồng mua sắm thiết bị lưu trữ
15 1148/QĐ-UBND-HC 12/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ lưu trữ hình ảnh camera giám sát ở các khu cách ly tập trung
16 59/TB-STTTT 21/06/2021 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện
17 79/QĐ-STTTT 21/06/2021 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện
18 49/QĐ-STTTT 31/05/2021 Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện
19 44/QĐ-STTTT 13/05/2021 Quyết định phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện
20 43/QĐ-STTTT 13/05/2021 Quyết định thành lập Tổ Thẩm định Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện