Xuất bản thông tin

null Ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Ngày 05/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND-HC ngày 05/05/2022 lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp;

          Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của người dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

          Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

GEM