Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu: Gói thầu: “Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh”

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu: “Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh”

     1. Tên gói thầu: Gói thầu: “Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh”.

     2. Giá gói thầu: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

     3. Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế năm 2022.

     4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (qua mạng).

     5. Phương thức chào hàng: một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

     6. Loại hợp đồng: trọn gói.

     7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2022.

     8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

     9. Bảo đảm dự thầu: Không (gói thầu phi tư vấn không yêu cầu bảo đảm dự thầu).

     10. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.

     11. Đồng tiền chào thầu: Đồng Việt Nam (VNĐ).

     12. Các vấn đề khác: Xem chi tiết trong HSMT tại http://muasamcong.mpi.gov.vn

     13. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 31/5/2022 đến trước 09 giờ ngày 07/6/2022.

     14. Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 07/6/2022.

     15. Thời gian mở thầu: Trong vòng 01 giờ sau khi đóng thầu.