Xuất bản thông tin

null BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

Chi tiết bài viết S4T_BUU CHINH VIEN THONG

BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

Thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông; Ngày 04/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 739/STTTT-BCVT về việc báo cáo nghiệp vụ bưu chính đề nghị các doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thông kê cụ thể:

Biểu mẫu và thời hạn báo cáo

1. Về biểu mẫu:

- Biểu BCCP-02 Doanh thu, sản lượng dịch vụ bưu chính, báo cáo theo quý và năm.

- Biểu BCCP-02B Số lượng lao động, điểm phục vụ, sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh, báo cáo theo quý và năm.

- Biểu BCCP-03 Số lượng lao động, điểm phục vụ, số tiền doanh nghiệp bưu chính nộp NSNN theo địa bàn tỉnh, báo cáo theo năm.

2. Thời hạn báo cáo:

+ Báo cáo quý: Chậm nhất ngày 10 tháng tiếp theo quý.

+ Báo cáo năm: Chậm nhất ngày 15/3 năm tiếp theo.

Nội dung chi tiết Công văn số 739/STTTT-BCVT, Biểu BCCP-02, BCCP-02B, BCCP-03./.