Xuất bản thông tin

null Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ
Đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 08, đường Võ Trường Toản,
Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:
94 điểm.
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do
từ chối (nếu có):
Không có.
II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM
 (xem trong tập tin đính kèm tại đây)