Xuất bản thông tin

null Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số báo chí

Chi tiết bài viết Tin tức

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số báo chí

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ chuyển đổi số báo chí là công cụ, thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí trên phạm vi cả nước và được đánh giá hàng năm. Thông qua Bộ chỉ số đánh giá, giúp cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp.

           

                                             Ảnh: nguồn internet

 

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí bao gồm 5 trụ cột, trong mỗi trụ cột có các 10 chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có 42 tiêu chí. Tổng thang điểm đánh giá là 100 điểm.

Cơ quan báo chí sẽ tự đánh giá bằng cách đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí tại địa chỉ https://pdt.gov.vn/

Sau khi được đánh giá, cơ quan báo chí sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Chứng nhận mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Cơ quan báo chí có thể sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như  tham gia các chương trình chuyển đổi số báo chí và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước.

                                                                                                                              NTT