Xuất bản thông tin

null Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

Chi tiết bài viết Tin tức

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 14 tháng 12 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được hiệu quả, đúng theo các quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp các nội dung chi và hướng dẫn việc áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi chi tiết.

Tải nội dung văn bản hướng dẫn tại đây./.

An Nhiên