Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024

Trang chủ Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024

Ngày 22/02, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Lâm Thanh Thủy ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2024 của Sở.

Theo đó, Kế hoạch xác định nội dung cần kiểm tra gồm: tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa tại các phòng chuyên môn; việc đề xuất UBND Tỉnh phân cấp, ủy quyền giải quyết công việc cho Giám đốc Sở thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách; tình hình tổ chức và hoạt động của Sở theo quy định pháp luật; việc thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND Tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng và quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp công chức theo vị trí việc làm; việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Công văn số 5673/BNV-CCVC ngày 03/10/2023 của Bộ Nội vụ; việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và của UBND Tỉnh; tình hình triển khai việc thực hiện chuyển đổi số tại Sở.

Việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Sở nhằm kịp thời đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục, đảm bảo hoàn thành các nhiêṃ vụ, nội dung cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đề ra trong năm 2024.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

An Nhiên