Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 01/3/2021, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Giang, chủ trì hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

 

Tại hội nghị, công chức, viên chức và người lao động được giới thiệu những nội dung chủ yếu của các văn bản pháp luật về bầu cử, về vai trò, vị trí của Quốc hộiHội đồng nhân dân; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nguyên tắc bầu cử; nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử; việc tính số đại biểu được bầu của từng cấp; việc xác định đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của từng đơn vị bầu cử; việc chia khu vực bỏ phiếu và lập danh sách cử tri,...

Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thành Giang đề nghị Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì triển khai thực hiện tốt kế hoạch thông tin tuyên truyền, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin phục vụ cuộc bầu cử; các công chức, viện chức được cử tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử của tỉnh chủ động sắp xếp công việc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Kết quả, có 100% cử tri có mặt thống nhất giới thiệu Phó Giám đốc Sở Nguyễn Lâm Thanh Thủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV./.

                                                                                                                            NTT