Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

            Sáng ngày 16/3/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông. Tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn có Giám đốc, các Phó giám đốc và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

                                       

Sau khi nghe Giám đốc Sở Đoàn Thanh Bình báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các khó khăn, vướng mắc của ngành và kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn phát biểu ghi nhận kết quả đạt được của ngành thông tin và truyền thông thời gian qua, các ý kiến đề xuất của Sở đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về quan tâm bố trí kinh phí cho ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, nhân lực ngành,…; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cố gắng khắc phục khó khăn, tận dụng và phát huy tối đa nguồn nhân lực hiện có, tập trung tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông theo định hướng của tỉnh. Trước mắt, sớm hoàn chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch chuyển đổi số; chủ động phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, kể cả cấp huyện; Tích cực tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ đã ký kết hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp đảm bảo theo kế hoạch, lộ trình; tham mưu đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền./.

                                                                                                                                                        thao@nguyen