Xuất bản thông tin

null Ban bầu cử số 10 thống nhất việc phân công và chế độ làm việc của Ban

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban bầu cử số 10 thống nhất việc phân công và chế độ làm việc của Ban

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số 10 đã họp, thảo luận, thống nhất việc phân công và chế độ làm việc của Ban; cụ thể:

- Trưởng ban và 01 Ủy viên phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 01 Phó Trưởng ban và 01 Ủy viên phụ trách tổng hợp báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử; 01 Phó trưởng ban phụ trách tiếp nhận, phân phối tài liệu và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử, việc bố trí, trang trí phòng bỏ phiếu, việc tổ chức ngày bỏ phiếu, báo cáo tiến độ bầu cử và tiếp nhận, tổng hợp, kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử trên địa bàn Phường 6; các Ủy viên còn lại được phân công kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử, việc bố trí, trang trí phòng bỏ phiếu, việc tổ chức ngày bỏ phiếu, báo cáo tiến độ bầu cử và tiếp nhận, tổng hợp, kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử trên địa bàn các Phường: 4, Hòa Thuận và các xã: Tịnh Thới, Hòa An, Thân Thuận Tây, riêng xã Tân Thuận Đông có 02 Ủy viên phụ trách.

          - Ban sẽ họp và tổ chức kiểm tra 05 kỳ; cụ thể: Kỳ 1: họp phân công nhiệm vụ từng thành viên và thống nhất chế độ làm việc của Ban vào ngày 31/3/2021; Kỳ 2: một số thành viên của Ban thực hiện kiểm tra công tác bầu cử lần I vào khoảng 05/4 đến 09/4; Kỳ 3: một số thành viên của Ban thực hiện kiểm tra công tác bầu cử lần II vào khoảng 04/5 đến 07/5; Kỳ 4: tất cả các thành viên của Ban thực hiện kiểm tra công tác bầu cử lần III vào khoảng 16/5 đến 22/5; Kỳ 5: Họp tất cả thành viên của Ban để lập Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở đơn vị bầu cử số 10 vào ngày 24/5 hoặc 25/5, sau đó, báo cáo kết quả và bàn giao tài liệu, hồ sơ cho Ủy ban bầu cử tỉnh vào khoảng 24/5 - 26/5.

          - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban bầu cử: chủ động phối hợp với thành phố Cao Lãnh và xã, phường thuộc thành phố Cao Lãnh để thực hiện nhiệm vụ được phân công; liên hệ chặt chẽ với Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên khác để phối hợp trong hoạt động, báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử ở các địa phương phụ trách. Trường hợp vắng vì lý do bất khả kháng thì thông báo với Trưởng ban để điều chỉnh nhiệm vụ cho thành viên khác; tham dự đầy đủ các buổi tập huấn bầu cử do Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức; thường xuyên trực tại địa bàn phụ trách trong những ngày từ 22/5/2021 cho đến khi kết thúc việc kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử trên địa bàn phụ trách.

          - Các thành viên Ban bầu cử được hưởng chế độ bồi dưỡng, chi phí đi lại theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

NTG