Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021

 

TÊN GÓI THẦU: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021

Nội dung: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021

Thuộc dự toán: Mua phần mềm phòng chống mã độc tập trung năm 2021.

Văn bản phê duyệt: 40/QĐ-STTTT ngày 26/4/2021, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 2.568.500.000 đồng.

Giá trúng thầu: 2.517.130.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Phát.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 15 ngày (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định kể từ ngày ký hợp đồng).

Thúy Kiều