Xuất bản thông tin

null TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV- PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP - NGUYỄN LÂM THANH THUỶ Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 (Thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và huyện Tam Nông)

Chi tiết bài viết Tin tức

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV- PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP - NGUYỄN LÂM THANH THUỶ Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 (Thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và huyện Tam Nông)

 

 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ, sinh ngày 26/01/1976, quê quán: xã Hiệp Mỹ, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, trình độ Chuyên môn: Kỹ sư Tin học, Thạc sĩ Quản lý công, Lý luận chính trị: Cao cấp. Nơi ở hiện nay: Tổ 17, Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng: 11/1998 - 4/2009: Nhân viên lập trình tính cước – Bưu điện tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng: 5/2009 - 02/2011: Trưởng phòng Kinh doanh Bán hàng - Trung tâm Tin học – Viễn thông Đồng Tháp; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Tin học; Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Tin học.

Từ tháng: 3/2011 - 5/2011: Trưởng phòng Tổng hợp - Trung tâm Tin học – Viễn thông Đồng Tháp.

Từ tháng: 6/2011 - 11/2011: Chuyên viên Phòng Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh.

Từ tháng: 12/2011 - 3/2012: Phó trưởng Phòng Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh.

Từ tháng: 4/2012 - 11/2014: Trưởng phòng Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh;  Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.

Từ tháng: 12/2014 - 3/2018: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.

Từ tháng: 4/2018 - 3/2020: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.

Từ tháng: 4/2020 - đến nay: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

KHU VỰC BẦU CỬ: huyện Tân Hồng, thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông