Xuất bản thông tin

null V/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển viên chức, bổ sung hình thức nộp hơ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

V/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển viên chức, bổ sung hình thức nộp hơ sơ tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Thông báo số 32/TB-STTTT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

Xem chi tiết tại đây