Xuất bản thông tin

null 6 nội dung cơ bản của cách ly toàn xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

6 nội dung cơ bản của cách ly toàn xã hội

Tiếp tục thần tốc trong chống dịch, dồn mọi nguồn lực dập dịch Covid - 19

 

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, nhân dân tiếp tục “thần tốc” trong chống dịch, cương quyết dồn mọi nguồn lực dập dịch. Toàn dân nên nghiêm chỉnh chấp hành theo 6 nội dung cơ bản sau: