Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 07 dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 07 dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

- Gói số 07: Thiết lập hệ thống giám sát và trung tâm chỉ huy

- Tên dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn thông Vi Na; địa chỉ: 115 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá trúng thầu: 5.193.100.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm chín mươi ba triệu một trăm ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.