Xuất bản thông tin

null Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc dịp lễ 30/4 và 01/5

Chi tiết bài viết Tin tức

Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc dịp lễ 30/4 và 01/5

Theo Thông báo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 02 ngày: 30/4 và 01/5.

 

Như vậy, dịp lễ này, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục, từ thứ Năm (ngày 30/4) đến hết Chủ nhật (ngày 03/5).

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày, từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tốt tinh thần Thông báo này.

Mị