Xuất bản thông tin

null Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Trang chủ Tin tức

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 19/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quyết định ban hành thay thế 06 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, 02 thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông; bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Quyết định số 887/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tại tỉnh Đồng Tháp có 45 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong đó, Thủ tục hành chính cấp tỉnh là 41 thủ tục; thủ tục hành chính cấp huyện là 04 thủ tục.

An Nhiên