Xuất bản thông tin

null Bộ Thông tin và Truyền thông công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Trang chủ Cải cách hành chính

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1685/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm:

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hoá xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thủ tục sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hoá xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2020.

GEM