Xuất bản thông tin

null Đào tạo chuyển giao công nghệ phát triển Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử

Trang chủ Cải cách hành chính

Đào tạo chuyển giao công nghệ phát triển Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử

Thực hiện theo hợp đồng triển khai Gói thầu số 11 Thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng đơn vị triển khai tổ chức lớp tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ xây dựng hệ thống Chính quyền điện tử trên nền tảng Liferay.

Đối tượng lớp tập huấn là công chức, viên chức phụ trách kỹ thuật của Phòng Công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Lớp tập huấn chuyển giao gồm các nội dung:

Hướng dẫn cài đặt cấu hình hệ thống.

Hướng dẫn về cấu trúc, mô hình của hệ thống thực. Phát triển một chức năng mới dựa trên nền tảng liferay.

Hướng dẫn quản trị hệ thống Chính quyền điện tử

Qua lớp tập huấn, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiếp nhận, đủ năng lực và kỹ thuật để có thể hiệu chỉnh, cập nhật hoặc triển khai các ứng dụng mới tích hợp vào Hệ thống chính quyền điện tử tỉnh.

GEM