Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Gói số 05: Xây dựng hệ thống phản ảnh hiện trường và tích hợp dịch vụ

Chi tiết bài viết Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu Gói số 05: Xây dựng hệ thống phản ảnh hiện trường và tích hợp dịch vụ

1. Tên gói thầu: Gói số 05: Xây dựng hệ thống phản ảnh hiện trường và tích hợp dịch vụ.

          2. Giá gói thầu: 1.955.292.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi hai ngàn đồng).

          3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và phân bổ

          4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng.

          5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

          6. Loại hợp đồng: trọn gói.

          7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2022.

          8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

          9. Bảo đảm dự thầu: Không (gói thầu tư vấn không yêu cầu bảo đảm dự thầu).

          10. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

          11. Đồng tiền chào thầu: Đồng Việt Nam (VNĐ)

12. Các vấn đề khác: Xem chi tiết trong HSMT tại http://muasamcong.mpi.gov.vn

          13. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 18/5/2022 đến trước 11 giờ ngày 08/6/2022

          14. Thời gian đóng thầu: 11 giờ ngày 08/6/2022

          15. Thời gian mở thầu: Trong vòng 01 giờ sau khi đóng thầu.