Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Cùng chung tay thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế"

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, chúng ta hãy cùng chung tay thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” để bảo vệ bản thân, gia đình và toàn xã hội.