Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp hỗ trợ người dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú ở Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Dang tin Bluezone

Đồng Tháp hỗ trợ người dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú ở Đồng Tháp

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 380/UBND-THVX để tạo điều kiện cho người dân Đồng Tháp đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú ở Đồng Tháp.

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh: Thông tin chủ trương trên đến người dân biết, đăng ký (nếu có) theo mẫu tại phụ lục kèm theo, gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã để tổng hợp.

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn quản lý, nếu có người thân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng trở về nơi cư trú ở Đồng Tháp thì đăng ký theo mẫu và tổng hợp danh sách gửi về Sở Y tế trước ngày 31/8/2020. 

Sở Y tế tổng hợp danh sách đăng ký do các địa phương cung cấp; phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí phương tiện đón người dân ở điểm tập kết (sau khi thống nhất với UBND thành phố Đà Nẵng) và đưa về Đồng Tháp theo đúng quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian hoàn thành trước ngày 04 tháng 9 năm 2020.

 

Ngọc Hân