Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lập đề cương dự toán: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lập đề cương dự toán: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

 

      TÊN GÓI THẦU: Tư vấn lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030     

Nội dung: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực tại 48 đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thuộc dự toán: Lập Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Văn bản phê duyệt: 18/QĐ-STTTT ngày 17/02/2022, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 1.903.128.000 đồng.

Giá trúng thầu: 1.898.706.000 đồng

Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Bên mời thầu: Công ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng NN; địa chỉ: Số 458, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 250 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian chờ tổ chức các cuộc họp, bảo vệ, thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng).

Thúy Kiều.