Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói thầu Lắp đặt bổ sung thiết bị hội nghị truyền hình

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu gói thầu Lắp đặt bổ sung thiết bị hội nghị truyền hình

         1. TÊN GÓI THẦU: Lắp đặt bổ sung thiết bị hội nghị truyền hình

         2. Thuộc dự toán:  Lắp đặt bổ sung thiết bị hội nghị truyền hình tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố.

         3. Quy mô gói thầu: Lắp đặt thiết bị hội nghị truyền hình cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố (trừ thành phố Sa Đéc).

         4. Giá gói thầu: 4.850.560.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

        5. Nguồn vốn:

- Cấp tỉnh: sử dụng nguồn vốn quản lý hành chính đã giao dự toán năm 2021 cho Sở Thông tin và Truyền thông (527.340.000 đồng);

- Cấp huyện: sử dụng nguồn ngân sách của Huyện, Thành phố (4.323.220.000 đồng).

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng.

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

8. Loại hợp đồng: trọn gói.

9. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: 29/8/2021; thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 08/9/2021

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(xem HSMT chi tiết tại http://muasamcong.mpi.gov.vn)