Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu gói thầu số 01: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 19/10/2021

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Phương thức đấu thầu: một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Bảo lãnh dự thầu: 15.000.000 đồng.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: tại hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn.