Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thuộc công trình: Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thuộc công trình: Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 5 Thi công xây dựng Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

Nội dung: Thi công xây dựng Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

Thuộc dự toán: Công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thuộc công trình: Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Văn bản phê duyệt: 264/QĐ-STTTT ngày 30/11/2022, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 1.219.199.000 đồng.

Giá trúng thầu: 1.107.609.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nguyên Hảo.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày có lệnh khởi công, tính liên tục (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định kể từ ngày ký hợp đồng).

                                                                                                                                         Thúy Kiều.