Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở

TÊN GÓI THẦU: Mua sắm thiết bị thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở”.

Nội dung: Mua sắm thiết bị thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở”.

Thuộc dự toán: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở.

Văn bản phê duyệt: 259/QĐ-STTTT ngày 26/11/2022, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 5.382.916.000 đồng.

Giá trúng thầu: 5.354.400.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Truyền thông số Hoàng Kim.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

                                                                                                                                                                      Thúy Kiều.