Xuất bản thông tin

null HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Tin Bau cu HDND

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Chiều ngày 11 tháng 3 năm 2021, Tiểu Ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được ông Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác hiệp thương trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; ông Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và một số văn bản liên quan đến công tác bầu cử; ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin một số hình ảnh, maket tuyên truyền trên các pano, áp phích, băng rol, xe hoa,... trong đó, kết hợp sử dụng các hình ảnh, biểu trưng và bộ nhận diện của tỉnh trong tuyên truyền về bầu cử.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Thành Giang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử, công khai các hoạt động chuẩn bị bầu cử và lồng ghép, bố trí thời gian hợp lý trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước, công tác phòng chống dịch Covid-19,... kịp thời nắm bắt tình hình để thông tin định hướng dư luận về cuộc bầu cử; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá bầu cử của các thế lực thù địch và phần tử xấu./.

NT