Xuất bản thông tin

null Thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết S4T_BAO CHI XUAT BAN

Thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, với 13 thành viên do ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền làm Tổ trưởng, ông Trần Văn Lườm - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Tổ phó và ông Đoàn Văn Việt - Giám đốc Chi nhánh Viettel Đồng Tháp làm Tổ phó; các thành viên là công chức, viên chức, nhân viên của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Chi nhánh Viettel Đồng Tháp, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

          - Nhiệm vụ của Tổ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19:

          1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống
COVID-19 tỉnh trong việc xem xét, triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ
thông tin, viễn thông để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tổ
chức triển khai thống nhất các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ Y tế và theo yêu cầu phòng, chống dịch của tỉnh, trong đó
phải ứng dụng tối thiểu 04 nền tảng công nghệ sau:

          a) Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa
điểm công cộng bằng QR code.

          b) Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện
tử trực tuyến.

          c) Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin COVID-19.

          d) Nền tảng cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng
Tháp tại địa chỉ https://covid.dongthap.gov.vn.

          2. Phối hợp và hỗ trợ triển khai Chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19
tại địa phương, cử đầu mối báo cáo thông tin theo yêu cầu của Tiểu ban Trung
ương; xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19
của các địa phương trong đó cần xác định rõ các nội dung liên quan đến việc sử
dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng.

          3. Khảo sát và hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ứng dụng các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19.

          - Chế độ, kinh phí làm việc của Tổ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19:

          1. Tổ Công nghệ thông tin làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực.

          2. Tổ trưởng được sử dụng con dấu, sử dụng nhân sự, phương tiện làm
việc của Sở Thông tin và Truyền thông để bảo đảm điều kiện hoạt động của Tổ.

          3. Tổ họp định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu triển khai nhiệm
vụ.

          4. Kinh phí hoạt động của Tổ do ngân sách cấp và các nguồn kinh phí hợp
pháp khác./.