Xuất bản thông tin

null CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 dưới hình thức trực tuyến cho các đơn chuyên trách Công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

          Tại tỉnh Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức điểm cầu tham dự tập huấn gồm điểm cầu cấp tỉnh là các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, UBND Thành phố Cao Lãnh và 11 điểm cầu cấp huyện tại UBND 11 huyện, thành phố với số lượng tham dự hơn 130 công chức, viên chức.

Hình ảnh: quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

Chương trình bồi dưỡng tập huấn về chuyển đổi số triển khai các văn bản hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong năm 2022. Cụ thể là các hướng dẫn:

          - Hướng dẫn xây dựng Nghị quyết của cấp ủy.

          - Hướng dẫn xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động của cấp chính quyền

          - Hướng dẫn quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

          - Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng

          - Hướng dẫn triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng

          - Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số

          - Hướng dẫn thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia

          - Hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

          - Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu

          - Hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa

          - Hướng dẫn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

          - Hướng dẫn tham gia kênh truyền thông cộng đồng về chuyển đổi số.

          Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, xây dựng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà MOOCs để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phổ cập kỹ năng số cho người dân. Nền tảng với tên gọi One Touch được triển khai tại N - 4 - địa chỉ https://onetouch.edu.vn/. Tạo đều kiện cho các các đơn vị, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký tham gia các lớp tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số. Các lớp học hoàn toàn miễn phí.

          Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số giúp Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin đơn vị, địa phương nắm bắt kịp thời các định hướng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số trong năm 2022 để tham mưu tổ chức triển khai tại cơ quan, địa phương mình.

          GEM