Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

Sáng ngày 08/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập  của người có chức vụ, quyền hạn năm 2021 cho toàn thể công chức, viên chức của Sở.

Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập phải kịp thời, thống nhất, đầy đủ theo quy định của Luật PCTN 2018 và Nghị định số
130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
, Sở triển khai đến toàn thể công chức Sở, viên chức (Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên) Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở. Đợt này, Sở có 30 người thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

Ảnh minh họa

Việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu sẽ hoàn thành trước ngày 15/3/2021 và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trước ngày 31/3/2021./.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Xem chi tiết Danh sách tại đây

Ngọc Hân