Xuất bản thông tin

null Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và 01/5

Chi tiết bài viết Tin tức

Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và 01/5

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 02 ngày, ngày 30/4 và 01/5, nhưng do ngày 01/5 trùng vào ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hằng tuần nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (ngày 03/5). Như vậy, dịp Lễ này cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 04 ngày liên tục, từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết thứ Hai ngày 03/5.

Ảnh minh họa

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày, ngày 30/4 và 01/5.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có kế hoạch phân công công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và trật tự nơi công cộng trong các ngày nghỉ.