Xuất bản thông tin

null Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo ATTT mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo ATTT mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Từ ngày 08/12/2021 đến ngày 17/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tại 06 Sở, Ngành tỉnh và 04 huyện, thành phố.

Thành phần đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Nguyễn Lâm Thanh Thủy làm Trưởng đoàn và công chức Phòng Công nghệ thông tin, Thanh tra Sở, cán bộ kỹ thuật đơn vị tư vấn đánh giá an toàn thông tin độc lập.

(Hình ảnh buổi làm việc tại huyện Tháp Mười)

Qua kiểm tra, tất cả các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng, cụ thể: ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021, trong đó, đề ra mục tiêu cụ thể, nội dung nhiệm vụ thực hiện, dự toán kinh phí triển khai thực hiện cho từng nhiệm vụ, phân công chi tiết đơn vị chủ trì, phối hợp; đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử; cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng tài khoản email công vụ để đăng nhập sử dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh; đa số các đơn vị, địa phương được kiểm tra đã triển khai thực hiện ký số 2 lớp đúng quy định; 100% các đơn vị được kiểm tra đã triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại, hạn chế như: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của một số đơn vị, địa phương chưa nêu rõ mục tiêu, nội dung cần thực hiện trong năm, chưa bố trí kinh phí triển khai; còn nhiều hồ sơ trễ hạn và quá hạn trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh mặc dù kết quả giải quyết hồ sơ thực tế đều sớm hạn và đúng hạn; một số cán bộ, công chức chưa thường xuyên sử dụng tài khoản email công vụ để trao đổi công việc hoặc chưa thực hiện đăng nhập hệ thống Thư điện tử công vụ; vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo 100% ký số 2 lớp khi phát hành văn bản đi; một số đơn vị chưa triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc đầy đủ theo số lượng được phân bổ; một số thiết bị mạng như: Switch, phát wifi còn sử dụng mật khẩu mặc định, máy tính bộ phận Kế toán của một số đơn vị đang chia sẻ thư mục mà chưa thực hiện phân quyền người dùng truy cập không đảm bảo an toàn thông tin,...

Tại các buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Lâm Thanh Thủy ghi nhận kết quả đã đạt được và ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đơn vị, địa phương và đề nghị các đơn vị, địa phương sớm có giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế: ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, trong đó, xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, bố trí kinh phí và phân công nhiệm vụ từng bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức; phân công cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh, định kỳ thực hiện báo cáo, để kịp thời chấn chỉnh có hướng khắc phục các hồ sơ trễ hạn, quá hạn; chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức thao tác hoàn thành xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử (lúc đó tin nhắn được gửi đến người dân) nhưng thực tế thì hồ sơ chưa xử lý xong; Rà soát lại các email đã chuyển công tác hoặc nghỉ việc cung cấp về Sở Thông tin và Truyền thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để được thu hồi; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện ký số 2 lớp đúng quy định; đổi mật khẩu cho các thiết bị mạng, phân quyền người dùng khi thực hiện chia sẻ dữ liệu trên máy tính cá nhân, cài đặt phần mềm phòng chống mã độc đầy đủ theo số lượng được tỉnh phân bổ trước ngày 31/12/2021./.

Yến Nhi