Xuất bản thông tin

null UBND tỉnh phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống dùng chung của tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

UBND tỉnh phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống dùng chung của tỉnh

Nhằm để đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại Trung tâm tích hợp dữ liệu, ngày 31 tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh  ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND-HC và Quyết định số 2008/QĐ-UBND-HC về ban hành an toàn thông tin theo cấp độ và phương án đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống dùng chung của tỉnh.

Theo đó, các hệ thống dùng chung của tỉnh bao gồm:

          - Hạ tầng mạng Trung tâm dữ liệu;

          - Hệ thống tên miền “dongthap.gov.vn”;

          - Hệ thống Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn;

          - Hệ thống Dịch vụ công;

          - Hệ thống Một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã;

          - Hệ thống Trục liên thông;

          - Trung tâm Điều hành an ninh (SOC);

          - Hệ thống Trục xác thực;

          - Hệ thống Thư điện tử Đồng Tháp.

          Các hệ thống thông tin trên được xác định thuộc cấp độ 3 theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

          Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế và trong quá trình vận hành hệ thống thông tin phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

          Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị vận hành hệ thống chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Hệ thống thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Tháp theo các quy định tại Điều 22 Nghị định số 85/2016 /NĐ-CP.

          Tải Quyết định số 2008/QĐ-UBND-HC

Quyết định số 2009/QĐ-UBND-HC.

GEM