Xuất bản thông tin

null Công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định được công bố gồm 43 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 06 thủ tục hành chính cấp huyện, cụ thể:

Cấp tỉnh: Lĩnh vực Bưu chính (7) thủ tục. Lĩnh vực Báo chí (05) thủ tục. Lĩnh vực xuất bản, In và phát hành (15) thủ tục. Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và trang thông tin điện tử (16) thủ tục.

Cấp huyện: Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và trang thông tin điện tử (04) thủ tục. Lĩnh vực xuất bản, In và phát hành (02) thủ tục.

Quyết định, danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tại trên Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thôngchuyên mục "CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH" (địa chỉ: https://stttt.dongthap.gov.vn).

                               Quốc Cường, Sở Thông tin và Truyền thông.