Xuất bản thông tin

null Tập huấn, hướng dẫn thực hiện kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn, hướng dẫn thực hiện kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 23/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tập huấn, hướng dẫn thực hiện kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho hơn 40 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và công chức phụ trách công nghệ thông tin các sở, ngành tỉnh tham dự.

Tại Hội nghị tập huấn, công chức được hướng dẫn thực hiện tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; quy trình kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia,…

(Quang cảnh hội nghị tập huấn)

Qua Hội nghị tập huấn các sở, ngành tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông rà soát Danh mục thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố với Danh mục thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hàn chính và Danh mục thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của Tỉnh để đồng bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, hoàn thành trước 30/4/2021,…

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Tháp đã cung cấp được 212 dịch vụ công trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 NQC