Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Ngày 15/01/2024, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ nhằm thực hiện 03 nội dung chính: kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hiện, đổi mới cơ chế một cửa, trong giải quyết thủ tục hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC và trả kết quả hồ sơ TTHC; Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Kế hoạch là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ mà Sở Thông tin và Truyền thông cần phải đạt được trong năm 2024 để thực hiện tốt Quyết định số 01/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

An Nhiên