Xuất bản thông tin

null Đồng tháp công bố 349 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng tháp công bố 349 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

        Ngày 08/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục 349 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Cấp tỉnh: 232 thủ tục (tiếp nhận hồ sơ: 12 thủ tục; trả kết quả: 63 thủ tục; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 157 thủ tục); cấp huyện: 93 thủ tục (tiếp nhận hồ sơ: 05 thủ tục; trả kết quả: 31 thủ tục; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 57 thủ tục); cấp xã: 24 thủ tục (tiếp nhận hồ sơ: 06 thủ tục; trả kết quả: 17 thủ tục; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 01 thủ tục).

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Lâm Thanh Thủy
trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Bưu điện tỉnh Đổng Tháp
về danh mục thủ tục hành chính đề xuất công bố

        Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian qua, các đơn vị, địa phương và ngành Bưu điện đã quan tâm, phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 447/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 875/QĐ-UBND-HC ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh. Tuy nhiên, qua theo dõi, tổng hợp, phân tích thì số lượng thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích rất thấp so với tổng số các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã được công bố. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều thủ tục hành chính đã được công bố nhưng các tổ chức, công dân chưa có nhu cầu sử dụng dịch vụ.
        Từ thực tiễn trên, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo hướng đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, thống nhất giải pháp tăng thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 50% trở lên, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (Quyết định số: 1340QĐ-UBND-HC).
 

DDT