Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Ngày 29/12/2023, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Lâm Thanh Thủy ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 38 nhiệm vụ cụ thể, để thực hiện 08 nội dung: Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông.

Kế hoạch thể hiện rõ sự quyết tâm của tập thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc hoàn thành mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; thực hiện việc trao đổi, đối thoại với tổ chức, công dân trên các phương tiện truyền thông; xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

An Nhiên