Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;
1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Thông tin và Truyền thông
Đồng Tháp (Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp).
2. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản thanh lý.
* Xe ô tô (05 chỗ), nhãn hiệu MITSUBISHI (đã qua sử dụng).
3. Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản bán đấu giá là: 100.000.000đ
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
- Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số:
02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.
- Ngoài ra tổ chức đấu giá nào có kinh nghiệm đấu giá lâu năm nhất được
cộng thêm 05 điểm tại mục “V-Tiêu chí khác” của bảng chấm điểm được quy định
tại Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.
5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
Kể từ ngày 17/5/2023 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 19/5/2023 (Trong giờ
hành chính) nếu các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu thì nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc
gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp,
Số 12 Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, (không hoàn lại hồ
sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).
Nếu hết thời hạn quy định trên mà không có tổ chức bán đấu giá nào nộp hồ
sơ thì Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp sẽ chỉ định tổ chức bán đấu
giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản trên theo quy định pháp luật.
Đính kèm thông báo: 52/TB-STTTT