Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả LCNT Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả LCNT Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.

          TÊN GÓI THẦU: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

          Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 4.

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

          Thuộc dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (Thiết lập Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới).

          Văn bản phê duyệt: 32/QĐ-STTTT ngày 05/02/2020, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 5.784.664.000 đồng.

Giá trúng thầu: 5.457.856.400 đồng

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư kỹ thuật.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).