Xuất bản thông tin

null Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lắp đặt bổ sung thiết bị hội nghị truyền hình

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lắp đặt bổ sung thiết bị hội nghị truyền hình

* Thông tin nhà thầu trúng thầu và hợp đồng được trao

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ ICT quốc gia - Địa chỉ: Số 94, Ngõ 13, Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 4.819.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm mười chín triệu năm trăm ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện:

Thời gian ký thỏa thuận khung: Trước ngày 18/9/2021.

Thời gian ký hợp đồng mua sắm: trong vòng 21 ngày kể từ ngày ký thoả thuận khung.

• Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: trọn gói.

- Nguồn vốn:

+ Cấp tỉnh: sử dụng nguồn vốn quản lý hành chính đã giao dự toán năm 2021 cho Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Cấp huyện: sử dụng nguồn ngân sách của Huyện, Thành phố.