Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 06 dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 06 dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Tên gói thầu: Gói số 06: Mua sắm máy chủ, camera giám sát, thiết bị mạng và phụ trợ khác

Tên dự án: Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Mặt Trời; địa chỉ: 115 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Giá trúng thầu: 4.925.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu tám trăm ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.